top of page
logo-interpunct.png

Política de Privacitat

 
1. INFORMACIÓ GENERAL

En el present apartat es descriu la política de privacitat (d'ara endavant denominada “Política de privacitat”) aplicada a les seues dades personals en el lloc web https://interpunct.es (d'ara endavant, la “Web”), en compliment de la normativa sobre protecció de la privacitat, i en concret, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 1720/2007 del 21 de desembre que la desenvolupa, així com altres normes complementàries.

 

 

2. DADES IDENTIFICATIVES

 A continuació, els facilitem les dades de la persona titular i responsable de la web amb caràcter general:

Interpunct Translations (d'ara endavant, “el titular de la web”)


CIF: B98150006


Domicili: C/ Concordia, 1, local 3 – Quart de Poblet - València


E-mail: interpunct @interpunct.es

 

 

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 La present web recopila les dades personals de l'usuari, bé de forma automàtica durant l'ús de la web o bé a través de l'usuari en els apartats informats de la web. Totes les dades personals s'incorporen a fitxers responsabilitat del titular de la web.

 

Aquestes dades seran tractades amb la següent finalitat:● Tindre en compte el seu currículum en els processos de selecció de personal.


● Efectuar l'enviament de comunicacions publicitàries (en el cas que l'autoritze expressament en el moment oportú) relacionades amb els productes i serveis oferits en la web.


● Gestionar els serveis i productes contractats a través de la web.


● Mostrar la informació de l'usuari en el perfil del seu compte de la web.


● Poder contactar amb l'usuari.


● Efectuar el registre com a usuari en la web.

Abans que ens facilite dades personals de tercers, ha d'haver obtingut prèviament el seu consentiment en relació amb el contingut de la present Política de privacitat. 

La cessió voluntària de les dades de caràcter personal per part de l'usuari implica la seua autorització expressa perquè el titular de la web processe les seues dades com ací es detalla. En cas del qual les dades personals facilitades per l'usuari s'utilitzen amb finalitats diferents a les indicades, se sol·licitarà el consentiment exprés de l'usuari.

Per a rebre més informació sobre les seues dades personals i la finalitat del seu tractament, contacte amb el titular de la web.


 

 

4. SEGURETAT I COMPLIMENT

El titular de la web es compromet a tractar les dades dels usuaris de manera adequada i responsable, i prendre totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa que exigix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb la finalitat d'evitar la pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades.

 

 

5. SERVEIS DE TERCERS

A més del titular de la web, en determinades circumstàncies altres persones, bé siga de la pròpia organització de l'empresa o subcontractistes externs (advocats, agències de màrqueting, informàtics, auditors, agències de comunicació…), podran accedir a les dades per a complir amb una adequada prestació dels serveis a l'usuari.

 

 

6. DRETS

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant una comunicació escrita, acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que li identifique, indicant la seua sol·licitud, la seua adreça a l'efecte de notificacions, la data i la seua signatura, juntament amb els documents que acrediten la sol·licitud, si escau, a l'adreça C/ Concòrdia, 1, local 3, 46930 Quart de Poblet, València, o enviant un correu electrònic a interpunct@interpunct.es.

bottom of page