top of page
logo-interpunct.png

Avís Legal

1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, hem elaborat el present avís legal (d'ara endavant denominat, “avís legal”) amb la finalitat de regular l'accés i ús al present lloc web https://interpunct.es (d'ara endavant, “la web”).

 

 

2. DADES IDENTIFICATIVES

 A continuació, els facilitem les dades de la persona titular i responsable de la web amb caràcter general:

Interpunct Translations (d'ara endavant, “el titular de la web”)


CIF: B98150006


Domicili: C/ Concordia, 1, local 3 – Quart de Poblet - València


E-mail: interpunct @interpunct.es

 

 

3. ACCÉS I ÚS DE LA WEB

L'accés i ús de la web es regira per tot el que es disposa en el present avís legal, sense perjudici de les condicions específiques que siguen aplicables a determinats serveis inclosos en esta.

L'accés i ús de la web atribuïx la condició d'usuari (d'ara endavant, “l'usuari”) de la web i comporta l'acceptació per la seua part de tot el contingut de l'avís legal en la seua versió publicada en la web en el moment en què es produïsca este accés.

 

 

4. ACTUALITZACIÓ

Queda reservat el dret a modificar i actualitzar la informació continguda en la web, així com en el present avís legal, en tot moment i sense necessitat de previ avís. Serà responsabilitat de l'usuari revisar el contingut en el moment de cada accés i/o ús.

 

 

5. OBLIGACIONS DE L'USUARI

5.1. Veracitat de la informació

L'usuari declara que tota la informació per ell subministrada en el curs de la utilització de la web és certa, vertadera, completa, precisa i que està autoritzat a divulgar-la. 
5.2. Compliment de la legalitat

L'usuari es compromet a utilitzar la web en compliment de la legislació vigent i de conformitat amb allò que es disposa en l'avís legal.

L'usuari s'obliga a abstindre's d'utilitzar la web amb finalitats il·legals que siguen contraries a allò establert a l'avís legal o que violen d'alguna manera els drets i interessos del titular de la web o de tercers.

El titular de la web es reserva el dret a suspendre, interrompre, denegar o retirar l'accés i/o ús del seu web en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, a tot usuari que incomplisca amb el present avís legal.


 
5.3. Responsabilitat de l'usuari

L'usuari haurà d'utilitzar la web i els seus continguts sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que el titular de la web puga patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment del present avís legal.

 

 

6. DRETS DE PROPIETAT

Tot el contingut de la web (incloses les bases de dades, marques, logos, noms comercials, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat del titular de la web o el titular de la web compta amb la deguda autorització per al seu ús, i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

 

7. CONTINGUTS D'ALTRES LLOCS WEB

És possible que la web pose a la disposició dels usuaris enllaços a altres llocs web que estiguen gestionats per tercers, mitjançant dispositius tècnics com enllaços d'hipertext, banners, botons i qualsevol altra eina de cerca que permeta a l'usuari accedir a llocs web diferents de la web o llocs web de tercers (d'ara endavant, “enllaços”).

 

La utilització d'enllaços no suposa l'acceptació, aval o recomanació per part del titular de la web dels continguts o serveis per ells oferits, ni oferix cap garantia a l'usuari. Per tant, serà responsabilitat exclusiva de l'usuari la navegació a la resta de llocs web a través d'estos enllaços, i el titular de la web serà exonerat de tota responsabilitat en relació amb la informació, dades, arxius, productes, serveis i qualsevol classe de material existent en les pàgines a les quals s'accedisca a través d'estos enllaços.

D'igual manera, tots aquells enllaços entre qualsevol lloc web i la web no impliquen cap relació legal entre la web i aquella que incorpore estos enllaços, ni tampoc el coneixement i acceptació de la seua existència i contingut per part del titular de la web.


 

 

8. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

 Sempre de conformitat amb la legislació vigent, el titular de la web queda eximit de tota responsabilitat derivada:1. De qualsevol error, supressió o anomalia que es puga donar en la transmissió i funcionament de la web i que tinga origen en causes de força major o fortuïta (ja siguen problemes d'internet, errors informàtics, avaries telefòniques, hackers, etc.), o que foren conseqüència de la mala fe de l'usuari.


 

2. De la utilització inadequada que els usuaris puguen fer de la web i que resulten en la violació dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial o altres delictes civils o penals.


 

3. De les reclamacions de tercers derivades de l'ús indegut per part de l'usuari de la web.


 

4. Dels actes o omissions de tercers, independentment de si estos mantenen alguna relació contractual amb el titular de la web.


 

5. De l'accés i ús de la web a continguts no aptes, així com l'enviament de dades per part de menors d'edat sense el consentiment dels seus pares o tutors legals, sent responsabilitat dels pares o tutors legals evitar que els menors al seu càrrec puguen accedir a contingut no apte.


 

6. Dels errors o desactualització dels continguts publicats en la web.


 

7. De les dades imprecises, incorrectes o incompletes facilitades per l'usuari que impedisquen transmetre els productes o serveis contractats i/o contactar amb l'usuari.


 

 

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA

 En cas que qualsevol clàusula del present avís legal es declarara nul·la, totalment o parcialment, tal nul·litat afectarà tan sols a aquella disposició que resulte nul·la o ineficaç, sense que això afecte a la resta de les clàusules.


 

 

10. LEY APLICABLE

 El present avís legal, així com tota relació que puga sorgir entre l'usuari i el titular de la web per l'accés i utilització de la web s'interpretaran i regiran de conformitat amb la Llei Espanyola.

bottom of page